• خدمات نوین پایش تلکام

تعمیر و پشتیبانی از انواع تجهیزات رادیویی و تلویزیونی

با اخذ کلیه مجوزها و پروانه‌های لازم از سازمان‌ها و ادارات ذیربط

پایش تلکام ارائه دهنده خدمات رادیویی و مخابراتی شامل:

سیستم های VOIP و تعمیرات لوازم مخابراتی و رادیویی

نصب و راه اندازی سیستم های بیسیم، مایکروویو و …

تامین انواع تجهیزات رادیویی و تلویزیونی

با اخذ کلیه مجوزها و پروانه‌های لازم از سازمان‌ها و ادارات ذیربط

پایش تلکام ارائه دهنده خدمات رادیویی و مخابراتی شامل:

سیستم های VOIP و تعمیرات لوازم مخابراتی و رادیویی

نصب و راه اندازی سیستم های بیسیم، مایکروویو و …

رادیو مایکروویو

با اخذ کلیه مجوزها و پروانه‌های لازم از سازمان‌ها و ادارات ذیربط

پایش تلکام ارائه دهنده خدمات رادیویی و مخابراتی شامل:

سیستم های VOIP و تعمیرات لوازم مخابراتی و رادیویی

نصب و راه اندازی سیستم های بیسیم، مایکروویو و …